Podmienky Affiliate programu

spoločnosti TBnet, s.r.o, so sídlom Milana Antala 7845/5, Piešťany 921 01, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 34822/T

(ďalej len „podmienky“)

I. Úvodné ustanovenia

1. Podmienky affiliate programu sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o spolupráci, ktorá je uzatváraná v elektronickej podobe, a to medzi obchodnou spoločnosťou TBnet, s.r.o. so sídlom Milana Antala 7845/5, Piešťany 921 01, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 34822/T ako prevádzkovateľom affiliate programu (ďalej len „prevádzkovateľ“) a fyzickou osobou alebo právnickou osobu, ktorá sa zapojí do affiliate programu podľa týchto podmienok ako účastník affiliate programu (ďalej len „partner“).

2. Účasť v affiliate programe vzniká registráciou do affiliate programu. Registrácia do affiliate programu prebieha elektronicky, pričom do affiliate programu sa môžu registrovať iba subjekty, ktoré sú členmi klubu New Aroma. Členstvo v klube je podmienené mesačným nákupom jedného z 3 balíkov produktov (v sume 29,00 EUR, 39,00 EUR alebo 49,00 EUR s DHP). Po vyplnení registračného formulára bude Partnerovi doručený potvrdzovací e-mail s prihlasovacími údajmi do registračnej zóny affiliate partnera. Za predpokladu, že nie sú splnené podmienky uvedené v tomto bode, registrácia do affliate programu bude zamietnutá.

3. Registráciou do affiliate programu vyslovuje prevádzkovateľ aj partner svoj súhlas s týmito podmienky a zároveň sa zaväzujú obe strany, že sa týmito podmienkami budú riadiť.

II. Definícia pojmov

1. Prevádzkovateľom affiliate programu je obchodná spoločnosť TBnet, s.r.o, so sídlom Milana Antala 7845/5, Piešťany 921 01, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 34822/T

2. Partnerom sa rozumie fyzická osoba, ktorá je plnoletá a plne spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá sa prihlási do affiliate programu vyplnením registračného formulára so žiadosťou o registráciu do affiliate programu prostredníctvom partnerskej platformy určenej Prevádzkovateľom.

3. Návštevník sa označuje každý unikátny návštevník internetovej stránky www.newaromahome.sk, ktorý bol sprostredkovaný Partnerom.

4. Zákazníkom sa rozumie každý Návštevník stránky www.newaromahome.sk, ktorý bol sprostredkovaný Partnerom, objedná si služby alebo produkty z tejto stránky a za tieto objednané služby alebo produkty uhradí dojednanú odplatu (cenu).

5. Províziou sa rozumie finančná odmena (odplata) od Prevádzkovateľa pre Partnera za sprostredkovanie Zákazníka, vyplývajúca z affiliate programu.

6. Zľavový kód znamená jedinečný (unikátny) kód, ktorý je Partnerovi pridelený Prevádzkovateľom v affiliate programe, ktorý Partner ďalej sprostredkuje za účelom motivovať návštevníkov webu k nákupom.

7. Unikátna URL adresa affiliate partnera – je unikátny odporúčací LINK, ktorý obsahuje unikátnu URL adresa konkrétneho affiliate partnera. Návštevník, ktorý nakúpi cez unikátnu URL adresu, stáva sa zákazníkom tohto affiliate partnera.

III. Podmienky a spôsobpropagácie

1. Partner sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o spolupráci a v zmysle týchto pravidiel bude a) odporúčať produkty NEW AROMA HOME novým zákazníkom, b) získavať nových affiliate partnerov, ako aj podporovať existujúcich affiliate partnerov, pričom je povinný využívať pre každú formu propagácie unikátny zľavový kód alebo unikátnu URL adresu určenú pre affiliate partnera.

2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že Partnerovi vyplatí províziu vo výške od 4 do 30% podľa splnených kritérií a objemu predaja. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel, pričom sa zaväzuje, že o zmenách bude Partnera informovať. Nárok na províziu vzniká Partnerovi až po úhrade za produkt, ktorú si zákazník objednal prostredníctvom zľavového kódu na webovej stránke www.newaromahome.sk alebo prostredníctvom unikátnej URL adresy affiliate partnera.

3. Partnerovi je zakázané propagovať neexistujúce zľavy či iné vopred Prevádzkovateľom neodsúhlasené špeciálnej výhody, ktoré majú vyzývať alebo nabádať návštevníka na využitie služieb alebo produktov web stránky www.newaromahome.sk (ďalej len „klamlivá reklama“). V prípade porušenia tejto povinnosti je Prevádzkovať oprávnený nevyplatiť Partnerovi Províziu za sprostredkovanie, alebo znížiť výšku novovzniknutej nevyplatenej Provízie o hodnotu neoprávnene vyplatenej Provízie, získanej v dôsledku alebo v priamej súvislosti s klamlivou reklamou Partnera. V prípade, že Partner má záujem ponúkať, propagovať alebo poskytovať špeciálnu výhodu pre Návštevníkov svojej webovej stránky (najmä zľavu z cien služieb a produktov), je povinný vopred požiadať Prevádzkovateľa o poskytnutie takejto špeciálnej výhody. Prevádzkovateľ takúto žiadosť Partnera posúdi a do 10 dní informuje Partnera o výsledku jeho žiadosti. Na poskytnutie alebo odsúhlasenie poskytnutia zľavy alebo inej špeciálnej výhody nemá Partner právny nárok.

4. Prevádzkovateľ udeľuje partnerovi nevýhradné právo vykonávať marketingovú činnosť pre Prevádzkovateľa za týchto podmienok. Partner nepodlieha v rámci výkonu svojej činnosti žiadnym územným obmedzeniam, musí však vždy na vlastnú zodpovednosť
zabezpečiť, aby v danej krajine spĺňal príslušné zákonné požiadavky, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknutú škodu.

5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za funkčnosť a prevádzku webovej stránky.

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za to, ak dôjde k technickému narušeniu mechanizmu výpočtu odmien. Ak má partner podozrenie, že bude nebola správne vypočítaná výška provízie, obratom nech kontaktuje administrátora webovej stránky na e-mail info@newaromahome.sk.

7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za to, ak spoločnosť New Aroma s.r.o. nedodá zákazníkom tovar včas, ak nedodá zákazníkom tovar vôbec. Za objednávkový proces zodpovedá v plnom rozsahu výrobca New Aroma s.r.o.

8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné reklamácie produktov zakúpených prostredníctvom webovej stránky www.newaromahome.sk. Reklamačný proces vybavuje spoločnosť New Aroma s.r.o.

IV. Provízie a ich výplata

1. Výška provízie sa vypočíta zo všetkých sprostredkovaných zákazníkov affiliate partnerom, ktorí si zakúpili produkty z web stránky www.newaromahome.sk a to za podmienky, že zákazník využil unikátny zľavový kód affiliate partnera alebo unikátnu affiliate URL adresu.

2. Odmeňovanie je nastavené viac-úrovňovo, čiže nielen za priame odporúčania, ale aj za nepriame odporúčania (affiliate partner môže získať ďalšieho affiliate partnera) a týmto spôsobom až po 8-mu úroveň. Za 1. až 6. úroveň vyplácame 4%, za 7. a 8.úroveň 3% provízia z obratu predaných produktov z cien bez DPH, spolu max do 30% z cien bez DPH. Presná kalkulácia viď tabuľka provízií bod 4.

3. V prípade ak affiliate partner vytvorí obrat minimálne 1000 EUR s DPH bez poštovné a balné z prvej línie svojich zákazníkov, získava status RANK 20, čo znamená 20% provízie zo siete. V prípade ak affiliate partner vytvorí obrat minimálne 3000 EUR s DPH bez poštovné a balné z prvej línie nákupov svojich zákazníkov, získava status RANK 30, čo znamená 30% provízie zo siete. Provízie sa vypočítajú formou medziprovízie, vždy sa prioritne vyplatia jednotlivé úrovne a následne ak affiliate partner dosiahol status RANK 20 alebo RANK 30 vyplatí sa mu zvyšný rozdiel %, max do výšky 30% provízie podľa toho v ktorej línii došlo k predaju. Táto suma sa recipročne rozpočítava podľa statusu jednotlivých affiliate partnerov a úrovne kde nastal predaj. Presná kalkulácia viď tabuľka provízií bod 4. Príklad: Ak splnil affiliate partner podmienku a ma nárok na 20% tak pri predaji v prvej línii dostane províziu celých 20% z cien bez DPH. Ak predaj sa uskutočnil v 2.línii, dostane odmenu 16% (pretože províziu 4% dostane 1.línia), ak predaj sa uskutočnil v 3.línii, dostane odmenu 12% (pretože províziu 4% dostane 1. línia a ďalšie 4% dostane
2.línia) atď až keď predaj uskutoční 5.línia, vtedy affiliate partner získa štandardných 4% z obratu cien bez DPH tejto 5.línie.

4. Tabuľka provízií a medziprovízií Ranking 20 a Ranking 30.

LíniaProvízie štandardRank 20*Rank 30*Rank 20**Rank 30**
14%20%30%20%30%
24%16%26%16%26%
34%12%22%4% (Iný Rank 20)10% (iný Rank20)
44%8%18%4%6%
54%4%14%4%4%
64%4%10%4%4%
73%3%6%3%3%
83%3%3%3%3%
SPOLU30%max 30%max 30%max 30%max 30%
*ak v sieti nie je žiadny ďalší affiliate partner so statusom RANK
** ak v 2.línií je ďalší affiliate partner so statusom Rank20

5. V prípade, že hlavný affiliate partner má status RANK 20, ale predaj nastal pod iným affiliate partnerom tiež so statusom RANK 20, potom affiliate partner dostane štandardných 4%. Bonus nie je možný, lebo ten získa vždy najbližší affiliate partner so statusom RANK, ku ktorému sa viaže obrat. Ak affiliate partner získa status RANK 30, ale predaj nastal v jeho sieti pod iným affiliate partnerom so statusom RANK 20, potom affiliate partner so statusom RANK 30 dostane medziprovíziu vo výške 10%. Affiliate partner môže dosiahnúť max 30% províziu z obratov cien bez DPH z celej siete.

6. Za zrušené či stornované objednávky alebo pri odstúpení zákazníka od zmluvy nevzniká Partnerovi nárok na províziu.

7. Provízie sú vyplácané 1x mesačne, základ pre výpočet je kalendárny mesiac. Provízia je splatná vždy nasledujúci mesiac po mesiac, kedy affiliate partner dosiahol predaje.

8. Prevádzkovateľ má zmluvu o spolupráci podpísanú so spoločnosťou New Aroma, s.r.o., predajcom produktov značky New Aroma Home, ktorá je povinná podľa zmluvy vyplácať prevádzkovateľa za marketingové aktivity spojené s affiliate programom. Prevádzkovateľ affiliate programu následne podľa dosiahnutých výsledkov jednotlivých affiliate partnerov vypláca provízie. Pokiaľ nedôjde k úhrade faktúry zo strany spoločnosti New Aroma, s.r.o., za niektorý kalendárny mesiac, tak prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nevyplatiť provízie ani affiliate partnerom, nakoľko tieto finančné prostriedky sám neobdržal.

V. Doba trvania zmluvy a jej zánik

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. K zániku zmluvy o spolupráci môže dôjsť:

  1. dohodou medzi prevádzkovateľom a partnerom,
  2. výpoveďou prevádzkovateľa alebo výpoveďou partnera,
  3. odstúpením od zmluvy prevádzkovateľa alebo partnera.

Vypovedať túto Zmluvu môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú alebo elektronickú formu (email) a musí byť doručená druhej Zmluvnej strane. Zmluva zanikne uplynutím výpovednej doby. Zmluvné strany sa dohodli, že výpovedná doba je 1 (jeden) mesiac, pričom začne plynúť v deň, ktorý nasleduje po dni doručenia výpovede druhej Zmluvnej strane. Po ukončení tejto Zmluvy budú Partnerovi vyplatené všetky provízie z predaja produktov realizovaných do uplynutia výpovednej doby. Zánikom tejto Zmluvy Partner stráca ďalší nárok na vyplatenie provízií.

Okamžité odstúpenie od Zmluvy je možné za predpokladu porušenia podmienok tejto Zmluvy a iba v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR alebo ustanoveniami tejto Zmluvy. Zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou, t. j. dňom doručenia písomného alebo elektronického oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany, a to najmä v nasledovných prípadoch:

  1. Partner uvedie pri uzatvorení tejto Zmluvy vedome nepravdivé údaje,
  2. Partner použije nepovolený marketingový materiál,
  3. Partner vyvíja nátlak alebo inak nepríjemne a nevhodne ponúka produkty špecifikované v podmienkach affiliate programu rozosielaním správ, ktoré sú kvalifikované ako SPAM
  4. Partner používa prihlásené a/alebo registrované ochranné známky New Aroma alebo New Arome Home,
  5. Partner realizuje bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa podujatie,
  6. Partner bol odsúdený za úmyselný trestný čin, ktorý spáchal na ťarchu Prevádzkovateľa a/alebo ktorý spáchal v súvislosti s vykonávaním marketingovej činnosti v zmysle tejto Zmluvy, ktorý má vecnú súvislosť s činnosťou Partnera podľa tejto Zmluvy (napr. majetkový delikt alebo podvod) alebo ktorý je natoľko závažný, že od Prevádzkovateľa nemožno požadovať ďalšiu spoluprácu z dôvodu narušenia dôvery alebo hroziacej straty dobre povesti.
  7. ak existuje dôvodné podozrenie, že Partner porušuje dobré meno Prevádzkovateľa a/alebo spoločnosti New Aroma.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto pravidlá.

2. V prípade, že by niektoré ustanovenia pravidiel boli z akéhokoľvek dôvodu neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí pravidiel.

3. Tieto pravidlá sú zverejnené a nadobúdajú účinnosť od 10.10.2020