Reklamációs feltételek

Ez a panasztételi eljárás szabályozza az eladó webes felületén, a www.newaromahome.hu webhelyen található NEW AROMA HOME webáruházon keresztül megvásárolt áruk hibáinak reklamálási módját és feltételeit:

NEW AROMA, s.r.o.

Bejegyzés: Trenčín OR OS, szakasz: Sro, vezetett cégjegyzék 36360/R

Székhely: SNP 1, 956 18 Bošany, Szlovákia

Azonosítószám: 51666651

Adószám: SK2120750896

Telefonos elérhetőség: +36 308 844 839

E-mail cím: info@newaromahome.hu

 

I. TERMÉKHIBÁK

Az eladó felelős annak biztosításáért, hogy az áru az átvételkor hibátlan legyen. Ez azt jelenti, hogy az áru:

  • 1. rendelkezik az eladó és a vevő által egyeztetett tulajdonságokkal, amelyeket az eladó leír, vagy amelyeket a vevő az áru jellegére való tekintettel és a reklám alapján elvárhatott
  • 2. megfelelő mennyiségben, méretben, minőségben, milyenségben vagy súlyban van
  • 3. megfelel a jogszabályi követelményeknek, ideértve a kötelező műszaki szabványokat is

A valóságban és az elektronikus kijelző eszközökön megjelenő színárnyalatok közötti különbség nem tekinthető az áru hibájának. Ha az áru nem felel meg a Vevő elképzelésének, ha ő fogyasztó, akkor az áru átvételétől számított 14 napon belül jogosult elállni a szerződéstől a cikkely szerint V.1 Általános szolgáltatási feltételek.

Ha a hiba az áru átvételétől számított hat hónapon belül nyilvánul meg, úgy tekintik, hogy az áru az átvételkor hibás volt.

Az Eladó felelős a Vevővel szemben, aki Fogyasztó (az Általános Szerződési Feltételek I.1. Cikkelye) azért, hogy a garanciális időszakban nem fordulnak elő hibák. Ha a Vevő nem fogyasztó, akkor a minőségi garancia nem biztosított. A II. cikkely kizárólag a fogyasztókra vonatkozik.

II. GARANCIÁLIS IDŐSZAK

A fel nem használt fogyasztási cikkek esetében a jótállási idő az áru átvételétől számított huszonnégy hónap, kivéve, ha a webes felületen vagy az áruhoz csatolt dokumentumokban hosszabb garanciális idő van meghatározva. Használt áruk esetében a jótállási idő az áru átvételétől számított tizenkét hónap. Ha a minimális élettartam dátuma szerepel az árun, a jótállási idő ezen időpontig tart.

III. A HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ JOGOK

Abban az esetben, ha a jótállási idő alatt hiba mutatkozik meg a terméken, amely miatt a megvásárolt terméket nem lehet megfelelően felhasználni, és ez a hiba megszüntethető, a Vevőnek joga van annak ingyenes, időben történő és megfelelő javíttatásához. Az Eladó köteles az ilyen hibát indokolatlan késedelem nélkül megszüntetni. Kijavítható hiba esetén a Vevő a hiba elhárítása helyett megfelelő árengedményt is kérhet a vételárból vagy kérheti a hibás termék kicserélését, vagy ha a hiba az áru csak egy részére vonatkozik, akkor az alkatrész cseréjét, ha az Eladónak a termék ára vagy a hiba súlyossága miatt nem merül fel aránytalan költség. Az Eladó a hiba megszüntetése helyett a hibás árut mindig hibátlanra cserélheti, ha ez nem okoz komoly nehézségeket a Vevő számára. Olyan hiba esetén, amelyet nem lehet eltávolítani, és amely megakadályozza az áru probléma mentes termékként történő megfelelő használatát, a Vevőnek joga van az árut kicseréltetni, vagy jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől. A Vevőnek ugyanolyan jogai vannak a kijavítható hibák esetén is, vagy ha az árut nem tudja megfelelően használni a hiba javítás utáni megismétlődése vagy gyakran előforduló hiba miatt. Használt vagy alacsonyabb áron értékesített áruk esetében a Vevő csak megfelelő mértékű kedvezményre jogosult a vételárból. A garancia időtartama nem számít bele a hibától való felelősség gyakorlásától egészen addig az időig, amikor a Vevőnek a javítás befejezése után át kellett vennie az árut. Az Eladó köteles a Vevőnek visszaigazolni a jog gyakorlásának idejét, valamint a javítást és annak időtartamát. Az áruk cseréje esetén a jótállási idő az új áru átvételétől kezdődik. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha kicserélik azt az alkatrészt, amelyre a jótállást biztosítottuk.

IV. KÖRÜLMÉNYEK, MELYEK KIZÁRJÁK AZ ELADÓ FELELŐSÉGÉT A HIBÁKÉRT

A hibás teljesítés joga nem illeti meg a Vevőt, ha:

  • 1. az áru átvételét megelőzően tudott a hibáról
  • 2. a hibát saját maga okozta
  • 3. A jótállási idő lejárt

A jótállás és a hibákért való felelősség továbbá nem vonatkozik:

  • 1. az áru használatából eredő elhasználódásra (a használat okozta elhasználódás az elemek és akkumulátorok kapacitásának csökkenését is jelenti)
  • 2. hibákra, amelyeket az áru helytelen használata, az utasítások be nem tartása, nem megfelelő karbantartás vagy helytelen tárolás okoz

Alacsonyabb áron értékesített cikkek esetén az Eladó nem felel azért a hibáért, amely miatt az alacsonyabb árban állapodtak meg.

Az eladó nem vállal felelősséget személyi sérülésért, vagyoni vagy tárgyi kárért, amelyet az áru nem megfelelő kezelése, helytelen vagy gondatlan használata okoz.

V. REKLAMÁCIÓS ELJÁRÁS

A Vevő a hiba megállapítását követően indokolatlan késedelem nélkül köteles panaszt benyújtani. A Vevő panaszt nyújt be az Eladó telefonos, e-mailes vagy írásbeli tájékoztatásával a panasz benyújtásáról. A vevő leírja a hibát, és bejelenti javaslatát a panasz megoldására. A Vevő az árut visszaküldheti hagyományos boltba is, vagy az Eladó átvételi pontjára (ha az Eladó működteti), vagy szállítsa (kivéve utánvéttel, amelyet az Eladó nem fogad el) a szállítási címre:

 

NEW AROMA, s.r.o.
Székhely: SNP 1, 956 18 Bošany, Szlovákia
Telefonos elérhetőség: +36 308 844 839
E-mail cím: info@newaromahome.hu

Az áru elküldése céljából a Vevő köteles az árut megfelelő csomagolásba csomagolni, hogy az ne sérüljön, vagy ne menjen tönkre. Célszerű az áruhoz csatolni az áru vásárlásáról szóló dokumentumot – számlát, ha kiállították, vagy más áruvásárlást igazoló dokumentumot (pl. Blokk a pénztárgépből), a hiba leírásával és a panasz megoldására vonatkozó javaslattal együtt. A fenti dokumentumok bármelyikének benyújtásának elmulasztása nem akadályozza a panasz törvény szerinti rendezését. A panasz benyújtásának pillanata az a pillanat, amikor az Eladót értesítették a hiba bekövetkezéséről, és gyakorolták az eladott cikk hibájáért való felelősség jogát. Miután a Vevő, mint fogyasztó kézbesítette a panaszt, az Eladó haladéktalanul meghatározza a panasz kezelésének módját, összetett esetekben, legkésőbb a panasz keltétől számított 3 munkanapon belül, , különösen, ha a termék vagy szolgáltatás komplex műszaki értékelése legkésőbb 30 napon belül szükséges. A panasz kezelésének módjának meghatározása után a panasz azonnal rendeződik, indokolt esetben a panasz később rendezhető; a panasz elintézése azonban a panasz keltétől számított 30 napnál tovább nem tarthat. A panaszkezelés határidejének lejárta után a Vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől, vagy joga van a terméket új termékre cserélni.

Ha a Vevő, mint fogyasztó, a vásárlás első 12 hónapjában termékpanaszt nyújtott be, az eladó a panaszt elutasítással csak szakmai megítélés alapján kezelheti; függetlenül a szakmai értékelés eredményétől, az Eladó nem követelheti a Vevőtől a szakmai értékelés vagy a szakmai értékeléssel kapcsolatos egyéb költségek megtérítését. Az Eladó a panasz elutasítását igazoló szakértői értékelés másolatát köteles a Vevőnek a panasz kezelésének napjától számított 14 napon belül átadni.

Ha a Vevő mint fogyasztó 12 hónappal a vásárlást követően termékpanaszt tett, és az Eladó azt elutasította, a panaszt kezelő személy a panaszkezelési dokumentumban köteles megadni, hogy a Vevő kiknek küldheti el a terméket szakmai értékelés céljából. Ha a terméket szakértői értékelés céljából elküldik egy kijelölt személynek, a szakértői értékelés költségeit, valamint az összes kapcsolódó, felmerült költséget az Eladó viseli, függetlenül a szakértői értékelés eredményétől. Ha a Vevő szakmai értékeléssel bizonyítja az eladó felelősségét a hibáért, a Vevő ismét panaszt nyújthat be; a jótállási idő a szakmai értékelés során nem tart. Az Eladó a panasz újbóli benyújtásától számított 14 napon belül köteles megtéríteni a Vevőnek a szakmai elbírálás során felmerült összes költséget, valamint az összes kapcsolódó, felmerült költséget. Az újra benyújtott igényeket nem lehet elutasítani.

Az Eladó írásbeli visszaigazolást ad a Vevőnek a panasz megoldásáról és kezeléséről. Vitatott panasz esetén az Eladó a reklamáció napjától számított három munkanapon belül dönt annak elfogadásáról.

A Reklamációs protokollt letöltheti ITT.