Zmluva o spolupráci Affiliate partnera

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

medzi:

Prevádzkovateľ:

TBnet, s.r.o. so sídlom: Milana Antala 7845/5, Piešťany 921 01 IČO: 45 945 594 DIČ: 2023164803
zápis: v Obchodnom registri SR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 34822/T zastúpený: Ing. Filip Hložka – konateľ
bankové spojenie:
Tatra banka, a. s.
číslo účtu (IBAN): SK86 1100 0000 0029 4445 9758 kontaktná osoba: Ing. Filip Hložka
email:
tbnet@tbnet.sk
(ďalej len ako „
Prevádzkovateľ

a

Patrner:

(ďalej len ako „
Partner”)

(Prevádzkovateľ a Partner ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana“ v príslušnom gramatickom tvare)
Prevádzkovateľ a Partner uzatvárajú medzi sebou v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov túto Zmluvu o spolupráci (ďalej len „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare), a to nižšie uvedeného dňa a za nižšie uvedených podmienok.

I. Preambula

1. Prevádzkovateľ je obchodnou spoločnosťou, založenou podľa práva Slovenskej republiky, ktorý prevádzkuje partnerský affiliate marketingový program na webovej stránke, ktorá je špecifikovaná v podmienkach affiliate programu.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený propagovať a odporúčať produkty spoločnosti pre potenciálnych zákazníkov.

3. Partnerom sa stáva ten, kto sa zaregistruje do affiliate programu a je prijatý za Partnera Prevádzkovateľom. Partner má záujem poskytovať pre Prevádzkovateľa služby vo vzájomne dohodnutom rozsahu a v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. Partnerom môže byť iba fyzická osoba nad 18 rokov s bydliskom v Slovenskej republike alebo právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, ktorý prejavil záujem o registráciu v partnerskom affiliate programe. Partner je povinný pri registrácii uviesť pravdivé údaje.

II. Registrácia

4. Registrácia do affiliate programu prebieha elektronicky. Po vyplnení registračného formulára bude Partnerovi doručený potvrdzovací e-mail s prihlasovacími údajmi do registračnej zóny affiliate partnera. Za predpokladu, že nie sú splnené podmienky uvedené v tomto bode, registrácia do affliate programu bude zamietnutá.

5. Registrácia do affiliate programu je bezplatná.

III. Predmet Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je spolupráca Prevádzkovateľa a Partnera založená na marketingovej podpore predaja tovaru, ktorý je špecifikovaný v podmienkach affiliate programu, kde je umiestnený aj affiliate program. Partner sa zaväzuje odporúčať produkty novým zákazníkom a získavať nových affiliate partnerov, ako aj podporovať existujúcich affiliate partnerov vo vopred dohodnutom rozsahu a podľa tejto Zmluvy.

2. Identifikátorom obratu Partnera je jedinečná URL adresa – unikátny LINK affiliate Partnera vďaka ktorému získava nových zákazníkov, za ktorých mu bude vyplatená provízia.

3. Pri získavaní nových affiliate partneroch musí Partner zabezpečiť, aby mal nový záujemca o affiliate program k dispozícií Podmienky pre affiliate program v platnom znení na tom mieste, na ktorom sa uskutoční registrácia. Prevádzkovateľ poskytuje Partnerovi platné Podmienky na internetovej stránke špecifikovanej v podmienkach affiliate programu. Žiadosti o registráciu v listinnej forme nie sú akceptované.

IV. Provízia, jej výška a výplata

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Prevádzkovateľ vyplatí Partnerovi províziu za poskytované služby v zmysle tejto Zmluvy, ktorá bude vypočítaná nasledovne:

 • v prípade, že zákazník využije unikátnu URL adresu affiliate partnera, ktorý mu poskytol Partner, za nákup, ktorý tento zákazník uskutoční, bude Partnerovi vyplatená provízia, ktorá je špecifikovaná v podmienkach affiliate programu,
 • v prípade, že zákazník využije unikátny zľavový kód, ktorý mu poskytol Partner, za nákup, ktorý tento zákazník uskutoční, bude Partnerovi vyplatená provízia, ktorá je špecifikovaná v podmienkach affiliate programu.

2. Celková výška provízie sa vypočíta za celý kalendárny mesiac. Provízia bude Partnerovi vyplatená na bankový účet Partnera uvedený v online osobnom účte affiliate partnera. Provízia pre Partnera je splatná do 30.dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

3. Provízia v zmysle predchádzajúceho bodu bude Partnerovi vyplatená za predpokladu, že výrobca alebo importér produktov (ďalej len ako „ Predávajúci uhradí faktúru prevádzkovateľovi za marketingové služby v rámci affiliate programu. V prípade, že Predávajúci prevádzkovateľovi faktúru riadne a včas neuhradí, nie je možné vyplatiť Partnerovi stanovenú výšku provízie.

4. Za predpokladu, že bude ukončená spolupráca medzi Prevádzkovateľom a Predávajúcim, pre ktorého prevádzkovateľ zabezpečuje marketingovú činnosť, automaticky sa ukončuje aj affiliate program produktu tohto Predávajúceho.

5. Partner musí zabezpečiť riadne platenie daní a odvodov a v tomto smere oslobodí Prevádzkovateľa od akýchkoľvek nárokov tretích strán na náhradu škody.

V. Práva a povinnosti Zmluvných strán

1. Partner sa zaväzuje, že nebude vyvíjať nátlak alebo inak nepríjemne a nevhodne ponúkať produkty špecifikované v podmienkach affiliate programu rozosielaním správ, ktoré sú kvalifikované ako SPAM. Pokiaľ bude Prevádzkovateľom zistená taká aktivita Partnera, je Prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy o spolupráci a uzavrieť provízny účet Partnera. Partnerovi zároveň v takom prípade zaniká nárok na provízie, ktoré mu dosiaľ neboli vyplatené.

2. Činnosť Partnera ako taká musí byť vykonávaná osobne.

3. Partner je povinný podávať len také vyhlásenia ohľadom predávajúceho, ktorý je špecifikovaný v podmienkach affiliate programu, ako aj o jeho šírení a marketingu, ktoré sú v súlade s oficiálnymi podkladmi predávajúceho. Partner týmto potvrdzuje svoje oboznámenie s obchodným modelom predávajúceho, s jeho marketingom a s oficiálnymi materiálmi uvedenými na webovej stránke predávajúceho.

4. Pokiaľ Partner plánuje v súvislosti s propagáciou produktov alebo v súvislosti s affiliate programom realizovať platené alebo bezplatné podujatia, musí si vopred vyžiadať písomný súhlas Prevádzkovateľa (za písomný súhlas sa považuje aj elektronická správa.)

5. Partner nie je oprávnený ponúkať ani kontaktovať spoločnosti s viac ako 50 zamestnancami za účelom nákupu produktov predávajúceho.

6. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Partnerovi reklamný a informačný materiál (podklady, katalógy, prezentácie a pod.), ktoré Partner nevyhnutne potrebuje na vykonávanie činnosti v súvislosti s touto Zmluvou. Predmetné materiály bude mať Partner bezplatne k stiahnutiu na webovej stránke v zóne pre registrovaných Partnerov. Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať Partnerovi rôzne marketingové ponuky.

7. Partner smie používať výlučne autorizované reklamné a marketingové materiály predávajúceho. Pred použitím marketingového materiálu si Partner musí preveriť, či tento materiál zodpovedá aktuálnemu zneniu. Používanie nepovolených marketingových materiálov zo strany Partnera oprávňuje Prevádzkovateľa k okamžitému skončeniu tejto Zmluvy.

8. Zverejnenia a inzeráty ako aj využívanie prihlásených a/alebo zaregistrovaných ochranných známok predávajúceho ako napríklad firemných log a značiek predávajúceho si vyžaduje vopred písomný súhlas Prevádzkovateľa.

VI. Trvanie Zmluvy

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú počnúc dňom podpisu tejto Zmluvy oboma Zmluvnými stranami.

2. Táto Zmluva môže zaniknúť:

 1. dohodou Zmluvný strán,
 2. výpoveďou ktoroukoľvek zo Zmluvných strán;
 3. odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán.

3. Vypovedať túto Zmluvu môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Zmluva zanikne uplynutím výpovednej doby. Zmluvné strany sa dohodli, že výpovedná doba je 1 (jeden) mesiac, pričom začne plynúť v deň, ktorý nasleduje po dni doručenia výpovede druhej Zmluvnej strane. Po ukončení tejto Zmluvy budú Partnerovi vyplatené všetky provízie z predaja produktov realizovaných do uplynutia výpovednej doby. Zánikom tejto Zmluvy Partner stráca ďalší nárok na vyplatenie provízií.

4. Okamžité odstúpenie od Zmluvy je možné za predpokladu porušenia podmienok tejto Zmluvy a iba v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR alebo ustanoveniami tejto Zmluvy. Zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou, t. j. dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany, a to najmä v nasledovných prípadoch:

 1. Partner uvedie pri uzatvorení tejto Zmluvy vedome nepravdivé údaje,
 2. Partner použije nepovolený marketingový materiál,
 3. Partner vyvíja nátlak alebo inak nepríjemne a nevhodne ponúka produkty špecifikované v podmienkach affiliate programu rozosielaním správ, ktoré sú kvalifikované ako SPAM,
 4. Partner používa prihlásené a/alebo registrované ochranné známky predávajúceho,
 5. Partner realizuje bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa podujatie,
 6. Partner bol odsúdený za úmyselný trestný čin, ktorý spáchal na ťarchu Prevádzkovateľa a/alebo ktorý spáchal v súvislosti s vykonávaním marketingovej činnosti v zmysle tejto Zmluvy, ktorý má vecnú súvislosť s činnosťou Partnera podľa tejto Zmluvy (napr. majetkový delikt alebo podvod) alebo ktorý je natoľko závažný, že od Prevádzkovateľa nemožno požadovať ďalšiu spoluprácu z dôvodu narušenia dôvery alebo hroziacej straty dobre povesti.
 7. ak existuje dôvodné podozrenie, že Partner porušuje dobré meno Prevádzkovateľa a/alebo Predávajúceho, spoločnosti, ktorá predáva produkty.

VII. Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť ich bezpečnosť alebo funkčnosť. Partner je oboznámený so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle informačnej povinnosti, ktorá je zverejnená na webovej stránke affiliate programu.

2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje Partnera budú chránené príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

3. Všetky otázky týkajúce sa informácií ohľadom spracúvania osobných údajov možno smerovať priamo na spoločnosť e-mail na adresu tbnet@tbnet.sk

VIII. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.

2. Právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, prípadne ustanoveniami iných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Pravidlá affiliate programu, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

4. Ak sa stane neplatnou niektorá časť tejto Zmluvy, nerobí táto skutočnosť neplatnou túto Zmluvu ako celok. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že v takom prípade vynaložia maximálne úsilie na konvalidáciu neplatnej časti tejto Zmluvy v súlade s úmyslom Zmluvných strán známym pri podpise tejto Zmluvy.

5. Akékoľvek oznámenia vyžadované alebo povolené podľa tejto Zmluvy v písomnej forme musia byť adresované a doručené druhej zmluvnej strane na jej najnovšiu adresu uvedenú v aktuálnom výpise z obchodného registra, ktorá bola oboznamujúcej Zmluvnej strane oznámená a budú považované za doručené v momente ich osobného doručenia, alebo v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania oznámenia alebo v deň potvrdenia prijatia elektronickej správy (e-mailu) adresátom správy v prípade doručovania elektronickou poštou (e-mail), alebo v prípade použitia doporučenej pošty alebo iného spôsobu umožňujúceho preukázanie prevzatia deň a čas doručenia alebo pokusu o doručenie, ak bolo doručenie odmietnuté alebo znemožnené Zmluvnou stranou, ktorá má byť oboznámená.

6. Akékoľvek dodatky a zmeny tejto Zmluvy musia byť vyhotovené len v písomnej forme, musia byť odsúhlasené a podpísané obidvomi Zmluvnými stranami, pod hrozbou absolútnej neplatnosti právneho úkonu.

7. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) exemplároch, pričom každá Zmluvná strana dostane po 1 (jednom) exemplár.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, s touto Zmluvou a všetkými jej prílohami sa dôkladne oboznámili, jej obsah im je jasný, určitý, správne zachytáva ich vôľu, že Zmluva bola uzavretá po vzájomnom odsúhlasení podľa vážnej a slobodnej vôle, nie v omyle, bez nátlaku a nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho ju vlastnoručne podpisujú.

V Piešťanoch, dňa 10.10.2020